GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2017 - 2018

Thầy Ngô Hải Điệp

Thầy Quách Đức Hiệp

Cô Phạm Thị Huệ

Cô Bùi Việt Trinh

Thầy Trần Văn Thành

Thầy Thạch Thanh Hùng

Cô Trần Thị Thanh Ngân

Cô Trần Thúy Loan

Thầy Châu Thanh Nhã

Thầy Lâm Thành Quang

Cô Lê Thùy Trang

Cô Trần Thị Hà

Cô Nguyễn Thị Hoàn

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2015 - 2016

Cô Huỳnh Thị Bích Thu (nhất)

Thầy Quách Đức Hiệp (nhất)

Thầy Nguyễn Văn Trường (KK)

Thầy Thạch Thanh Hùng

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2015 - 2016

Thầy Quách Đức Hiệp (ba)

Cô Huỳnh Thị Bích Thu

Cô Bùi Việt Trinh

Thầy Trần Văn Thành

Thầy Nguyễn Văn Trường

Cô Vương Thanh Thảo

Cô Nguyễn Thị Hoàn

Thầy Ngô Hải Điệp

Thầy Thạch Thanh Hùng

Cô Phạm Thị Huệ

Cô Trương Thị Hồng Cúc

Cô Trần Thúy Loan

Cô Trương Mỹ Bích

Cô Trần Thị Thanh Ngân

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2013 - 2014

Cô Huỳnh Thị Bích Thu

Thầy Quách Đức Hiệp

Cô Nguyễn Hoàng Sang

Thầy Nguyễn Văn Trường

Cô Trần Thị Thanh Ngân

Cô Nguyễn Thị Kim Thành

Thầy Thạch Thanh Hùng

Thầy Trần Văn Dũng

Cô Nguyễn Thị Hoàn

Thầy Lâm Thành Quang

Cô Trần Thúy Loan

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2011 - 2012

Thầy Quách Đức Hiệp (giải nhất)
Thầy Nguyễn Văn Trường (giải KK)